Gi Maintenance RSS

BJJ, BJJ Gear, Brazilian Jiu Jitsu, Gi, Gi Care, Gi Maintenance, Grappling, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Kimono, Martial Arts -

bjjimpassablegi2
If you’re new to Brazilian Jiu Jitsu, there’s a few things you’ll need to know right on from the get go. You have to learn how to perform the techniques. You have to learn on how to check your ego. And you have to learn proper gi maintenance. Taking care of your Jiu Jitsu gi […]

Read more

Categories